Samenwerkingen met ESO

Wetenschappelijke samenwerkingen

ESO heeft een uitgebreid programma voor fellows (jonge astronomen met een doctorsgraad), promovendi en masterstudenten, en draagt zo bij aan de mobiliteit van Europese wetenschappers. Soms faciliteert ESO ook extern gefinancierde fellows (bijvoorbeeld Marie-Curie). Jonge en ervaren onderzoekers uit lidstaten en andere landen kunnen als bezoekende wetenschappers voor perioden van enkele dagen tot maanden onderzoek doen op de ESO-locaties. Daarnaast onderhoudt ESO een uitgebreid programma van internationale conferenties rond actuele thema’s op het gebied van de baanbrekende astronomische wetenschap en technologie, en geeft zij logistieke ondersteuning aan het internationale vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Samenwerkingen met de industrie

Om gebruikers voortdurend van betere astronomische telescopen en instrumenten te voorzien, werkt ESO nauw samen met een groot aantal Europese bedrijven. De Europese industrie speelt zonder meer een vitale rol bij de verwezenlijking van ESO-projecten. Zonder de actieve en enthousiaste deelname van commerciële partners in de lidstaten en Chili zouden zulke projecten niet mogelijk zijn. Meer informatie is te vinden onder Relaties met de industrie.

ESO en de Europese Unie

ESO is de belangrijkste organisatie voor astronomisch onderzoek in Europa. Sinds haar oprichting in 1962 is zij de belangrijkste ontwikkelaar en beheerder van de grootste infrastructurele projecten in de sterrenkunde. Ook speelt zij, zoals vastgelegd in haar oprichtingsverdrag, een belangrijke rol bij het bevorderen en organiseren van Europese astronomische samenwerkingsprojecten. ESO kan op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte, een initiatief van de Europese Unie dat onderzoek en ontwikkeling in Europa wil stimuleren en het Europese streven naar de verwezenlijking van de zogeheten Lissabon-doelstellingen ondersteunt. De interactie tussen ESO en EU omvat:

  • directe acties, uitgevoerd via de Framework-programma's;
  • deelname aan EU-gefinancierde netwerken, zoals OPTICON en ASTRONET;
  • activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de EIROforum-samenwerking.

Waar sommige activiteiten betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, en vaak verband houden met specifieke ESO-projecten, liggen andere activiteiten op het terrein van publieksvoorlichting en educatie.

ESO en ESA

In 2015 hebben ESA en ESO op de kantoren van ESO in Santiago, Chili, een samenwerkingsovereenkomst tussen de beide organisaties getekend. De belangen van ESO, voornamelijk astronomie op de grond, en ESA, Europa’s leider op het gebied van ruimteonderzoek en -technologie, vertonen een aanzienlijke overlap. De overeenkomst biedt een raamwerk voor toekomstige nauwe samenwerking en uitwisseling van informatie op verlerlei terreinen, waaronder technologie en wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: http://www.eso.org/public/announcements/ann15064/

ESO en CERN

ESO en de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN) hebben in 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend, die een raamwerk biedt voor toekomstige nauwe samenwerking en de uitwisseling van informatie. De overeenkomst heeft betrekking op veel gebieden, waaronder wetenschappelijk onderzoek, technologie en onderwijs, en publieksvoorlichting.
Meer informatie: http://www.eso.org/public/announcements/ann15098/

Internationale samenwerkingen

ESO is sinds 2008 waarnemer in de United Nations Committee for the Peaceful Uses for Outer Space (UNCOPUOS). ESO is de enige sterrenwacht ter wereld die deel uitmaakt van een actieteam dat zich bezighoudt met de dreiging van Near Earth Objects (NEOs) – planetoïden en kometen die de aarde dicht kunnen naderen. In die rol heeft zij de belangrijke taak om de juiste indiening van waarneemvoorstellen te faciliteren voor waarnemingen van potentieel gevaarlijke objecten waarvoor grote telescopen vereist zijn.