Samarbeten

Vetenskapliga samarbetspartners

ESO har ett omfattande program för fellows (unga astronomer med doktorsexamen) och doktorand- samt masterstudenter, och bidrar på så vis till de europeiska forskarnas rörlighet. ESO agerar också ibland som värd för externt finansierade fellows (t.ex. Marie Curie). Unga och äldre forskare från medlemsländerna och andra länder arbetar under allt från några dagar till flera månader som gästforskare på ESO:s anläggningar. Därtill har ESO ett livaktigt program med internationella konferenser över teman från astronomins och teknikens frontlinjer, samt bidrar med logistiskt stöd till den internationella tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Industrisamarbete

För att kunna tillhandahålla användarna allt bättre teleskop och instrument har ESO ett nära samarbete med ett stort antal europeiska högteknologiska industrier. Europeisk industri spelar verkligen en väsentlig roll för att förverkliga ESO-projekt. Utan det aktiva och entusiastiska deltagandet från kommersiella partner från alla medlemsländer och Chile skulle sådana projekt inte vara möjliga. Läs mer under Industrisamarbete.

ESO och Europeiska unionen

ESO är den viktigaste organisationen för markbaserad astronomi i Europa. Sedan starten 1962 har den växt till att bli ledande inom utveckling och drift av de största astronomiska forskningsinfrastrukturerna, men också – i linje med ESO konventionen – haft en betydelsefull roll i att främja och organisera europeiskt samarbete inom astronomi generellt. ESO är därför väl förberett på att bidra till utvecklingen av European Research Area, ett initiativ från EU för att stimulera forskning och teknikutveckling och hjälpa Europa att nå de så kallade Lisboa-målen. ESO:s samarbete med EU omfattar:

  • direkta tilltag genomförda via ramprogram;
  • deltagande i EU-finansierade nätverk så som OPTICON och ASTRONET;
  • aktiviteter genomförda genom EIROforum-samarbetet.

Medan vissa aktiviteter är relaterade till forskning och utveckling och ofta kopplade till specifika ESO-projekt, handlar andra om utåtriktad information och utbildning. ESO deltar också i forskningspolitiska diskussioner på europanivå om European Research Areas vidare utveckling.

ESO och ESA

ESA och ESO tecknade 2015 ett samarbetsavtal vid ESO:s kontor i Santiago, Chile. Det finns en betydande överlappning av intressen mellan ESO, som är framstående i markbaserad astronomi, och ESA, europas ledare inom rymdforskning och teknologi. Avtalet utgör en grund för framtida nära samarbeten och utbyte av information inom många områden, inklusive teknik och vetenskaplig forskning.
Mer information: http://www.eso.org/public/announcements/ann15064/

ESO och CERN

ESO och Europeiska organisationen för kärnforsknings (CERN) tecknade 2015 ett samarbetsavtal, vilket skapar en grund för framtida nära samarbete och utbyten av information. Avtalet behandlar många områden, däribland vetenskaplig forskning, teknik och utbildning och offentlig verksamhet.
Mer information: 
http://www.eso.org/public/announcements/ann15098/

Internationella samarbeten

ESO har agerat som observatör i FN:s kommitté för fredligt använda av yttre rymden (UNCOPUOS) sedan 2008. ESO är det enda markbaserade observatorium som deltar i behandlingen av det potentiella hotet från jordnära objekt (NEOs). Därför har ESO en viktig uppgift i att främja inlämnandet av förslag för att göra observationer av potentiellt farliga föremål som kräver att man använder stora teleskop.