Miljömässig hållbarhet på ESO

Introduktion

Mänskligheten står inför många allvarliga miljöutmaningar, från klimatförändringar till ökande föroreningar och avfall. Som en av världens ledande astronomiorganisationer har ESO ett ansvar att ta itu med miljöpåverkan från dess aktiviteter och hållbarheten i dess verksamhet, se till att de minimerar sitt klimatavtryck och bidrar till en hållbar framtid. 

Hållbarhet innebär att möta våra egna behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina behov. Förutom naturresurser behöver vi också sociala och ekonomiska resurser. Hållbarhet är inte bara miljötänkande. Inbäddade i de flesta definitioner av hållbarhet finner vi också oro för social rättvisa och ekonomisk utveckling.” University of Alberta, Kanada; 2012 

ESO utför design, konstruktion och drift av kraftfulla markbaserade observationsanläggningar, vilket ger astronomer över hela världen tillgång till de bästa verktygen för sin forskning och sina upptäckter. Detta arbete leder till ovärderliga vetenskapliga och tekniska framsteg, bidrar till social hållbarhet i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och andra samhällsnyttor, men ställer också oundvikligen krav på miljön. Till exempel förbrukar användningen av kraftintensiva datorsystem och transporter av människor och varor som behövs för vetenskaplig forskning energi och resurser, vilket bidrar till klimatförändringarna. 

För att minimera denna påverkan har ESO vidtagit ett antal åtgärder under de senaste åren för att värna miljön, inklusive att inskriva begreppet "hållbarhet" i de värderingar som styr dess arbete. ESO har åtagit sig att sträva efter en ansvarsfull förvaltning av naturliga, mänskliga och monetära resurser och att agera med ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv i åtanke. 

En viktig del av detta består i att regelbundet utvärdera miljöpåverkan från verksamheten och genomföra åtgärder för att förbättra hållbarheten.

ESO-initiativ för att förbättra miljömässig hållbarhet

Minska kolanvändningen på global skala  

I en koldioxidrevision som genomfördes 2019 uppskattades ESO:s koldioxidavtryck 2018 till cirka 28 000 ton CO2 -ekvivalenter per år (tCO2 e/år). I denna granskning visade sig energiförbrukning, inköp (inklusive underhåll och utrustning) samt transporter av människor och varor representera de största utsläppskällorna.

Under 2019 minskade ESO sitt koldioxidavtryck med cirka 10 % jämfört med 2018 års nivåer genom att minska inköp, energiförbrukning och resor. Koldioxidavtrycket minskade med ytterligare cirka 33% under 2020, främst på grund av den lägre nivån på verksamheten och personalens mindre rörlighet till följd av Covid-19-pandemin. Siffrorna för 2021 är inte tillgängliga i skrivande stund, även om de förväntas öka när verksamheten gradvis återgår till de nivåer som rådde före pandemin. Icke desto mindre görs avsevärda ansträngningar för att permanent minska ESO:s koldioxidavtryck. Infografik som visar de viktigaste bidragen till ESO:s CO2 -utsläpp 2018, med ESO:s totala koldioxidavtryck för det året markerat i centrum.

År 2021 beslutade ESO:s ledning om en ny uppsättning åtgärder som fokuserade på att minska organisationens koldioxidavtryck, avfall, utsläpp av växthusgaser och att spara energi. Dessa åtgärder omfattar alla ESO:s lokaler från Garching till Chile och inkluderar:

  • Att driva sina observationsplatser på förnybar energi . ESO:s observationsplatser drivs av det chilenska elnätet, som inkluderar en betydande andel förnybar energi. Solpaneler har installerats vid La Silla och Paranal och inom en snar framtid kommer ESO:s observatorier i Chile att drivas helt med grön energi. En 9 MW solpanel som ska försörja det framtida Integrated Paranal Observatory där ESO:s Extremely Large Telescope kommer att stå, samt det ESO-drivna Cherenkov Telescope Array Observatory South, kan spara upp till 1700 tCO2 e/år, medan La Sillas solcellsanläggning reducerar utsläppen med 400 tCO2 e/år.
  • Ersätta flygfrakt med sjöfrakt för transport av material från Europa till Chile. Detta skulle kunna spara så mycket som 1400 tCO2 e/år.
  • Minska affärsresor, särskilt med flyg, genom virtuella möten istället för fysiska möten där det är möjligt. Förutom att förbättra tillgängligheten för många kan detta också potentiellt spara upp till 800 tCO2 per år. ESO uppmuntrar också användningen av "servicelägesobservationer", vilket minimerar behovet för astronomer att besöka observatorierna och därmed minskar koldioxidavtrycket.
  • Förlänga livslängden för IT-utrustning och övergå till en modell för att reparera trasiga enheter oftare istället för att byta ut dem. Detta kan spara så mycket som 2 tCO2 e/år och skulle minska ESO:s bidrag till deponi eller skrot. 
  • Att öka andelen elfordon och/eller uppmuntra transporter med låga koldioxidutsläpp vid ESO:s anläggningar, vilket minskar beroendet av fossila bränslen. 
  • Integrera hållbarhet i designfasen av nya projekt och upphandling, anställa och samarbeta med entreprenörer som delar ESO:s engagemang för hållbarhet. 
  • Övervaka ESO:s utsläppskällor med jämna mellanrum, producera regelbundet uppdaterade färdplaner för att minska vårt koldioxidavtryck. 

Åtgärderna som beskrivs är i linje med åtgärder som vidtagits av ESO:s medlemsstater som har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen enligt Paris klimatavtal. Åtgärderna har utvecklats av ESO:s miljökommitté och följer rapporterna från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – FN:s organ som ansvarar för att fördjupa vår förståelse av klimatförändringar, hur de påverkar vår planet och vilka utsläppsminskningar som behövs för att begränsa dem. ESO:s miljökommitté utvecklar också en omfattande handlingsplan för att gradvis minska ESO:s koldioxidavtryck ytterligare under de kommande åren.

Genom en kombination av dessa åtgärder skulle ESO potentiellt kunna förhindra utsläpp motsvarande minst 4300 tCO2, ett koldioxidavtryck som motsvarar nästan 1 000 flygresor från Europa till Chile och tillbaka varje år, med ytterligare besparingar som förväntas komma från lokala initiativ som beskrivs nedan. Genom att påbörja en övergång från fossila till fossilfria bränslen banar ESO vägen mot en mer hållbar framtid.

Lokala initiativ för miljömässig hållbarhet

Förutom strategier på institutionell nivå för att minska koldioxidavtrycket är ESO också engagerat i många lokala hållbarhetsinitiativ på sina anläggningar. ESO har huvudkontor i Garching, Tyskland, samt ett planetarium och ett besökscenter. ESO har även kontor i Vitacura, Santiago, Chile. Alla dess observationsplatser - La Silla, Paranal och Chajnantor - ligger i den chilenska Atacamaöknen. Huvudobservatoriet vid Chajnantor är ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, varav 37,5 % ägs av ESO. Eftersom det ägs och drivs tillsammans med andra partners, beskrivs det inte på denna sida.

ESO:s huvudkontor och ESO Supernova Planetarium och besökscenter (Garching)

Cyklar parkerade utanför ESO Supernova vid ESO:s högkvarter i Garching.

ESO:s huvudkontor i Garching, Tyskland, rymmer organisationens vetenskapliga, tekniska och administrativa hjärta. Som sådant är det beroende av högeffektsdatorer och toppmodern IT-infrastruktur. ESO ser för närvarande över energiförbrukningen i sina IT-serverrum för att identifiera de viktigaste elförbrukarna och kunna vidta åtgärder för att minska den. ESO har också gått med på att främja en energiplan med låga koldioxidutsläpp i Garching: genom att regelbundet ta itu med och undersöka källor till energiförbrukning kommer ESO att sikta på att minska sitt koldioxidavtryck i Tyskland med upp till 250 tCO2 e/år.

ESO har varit medveten om att spara resurser och förbli hållbar i många år. De anläggningar som utgör ESO:s huvudkontors utbyggnad, kontorsbyggnader och en teknisk byggnad som invigdes 2013, har betydligt lägre energiförbrukning än vad som är typiskt för byggnader av liknande storlek. Detta beror på välisolerade fasader och på att kontorsbyggnaderna värms och kyls genom betongkärnaktivering. Här används grundvatten tillsammans med en värmepump och försörjs med fjärrvärme från bergvärme. 

Dessutom styr treglasfönster med automatiskt manövrerade persienner från golv till tak i både nya och äldre byggnader mängden solljus som kommer in i rummen. Detta förhindrar uppvärmning på sommaren och värmeförlust på vintern. Dessutom är alla datorrum på plats utrustade med effektiva luftcirkulationskylanordningar av den modernaste standard. Under vintern används kalla uteluft för att kyla datorrummen vilket minskar strömförbrukningen. 

Gröna åtgärder har också införlivats i utformningen av ESO Supernova Planetarium och besökscentrum. Anläggningen fick guldcertifieringen DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eller German Sustainable Building Council) för hållbarhet för dess "gröna ekonomiska, sociokulturella, tekniska och ekologiska aspekter".

ESO har också åtagit sig att minska avfall och föroreningar och uppmuntra sortering av avfall och återvinning av ett flertal material vid sitt huvudkontor. ESO stödjer också Stadtradeln, en tävling och kampanj för att främja klimatanpassning och främja cykling i Tyskland, och har elbilsladdare tillgängliga på plats. Dessutom finns bikupor för att främja den biologiska mångfalden.

Initiativ på Paranal

På Paranalobservatoriet finns ESO:s Very Large Telescope (VLT), VLT Interferometer, samt två kartläggningsteleskop, VISTA och VST. På närliggande Cerro Armazones bygger ESO sitt Extremely Large Telescope (ELT), som kommer att styras från Paranal-observatoriet.

Under 2017 anslöts Cerro Paranal och Cerro Armazones till det chilenska nationella elnätet vilket minskade kostnaderna och kraftigt minskade observatoriets koldioxidavtryck (fotavtrycket relaterat till elproduktion sjönk från 12 600 tCO2 e/år till cirka 4 600 tCO2 e/år). Energin tillhandahålls sedandess  via elnätet vilket inkluderar en betydande andel förnybar energi. Anslutningen möjliggjordes av den chilenska regeringen och hanteras av chilenska Grupo SAESA . Vidare siktar den chilenska regeringen på att öka den gröna energikomponenten från 11 % 2016 till 40 % 2030, vilket ytterligare minskar andelen fossil primärenergi.

År 2022 invigde ESO en 9 MW solpanel för att försörja det framtida Integrated Paranal Observatory som kommer att vara värd för ELT, samt det ESO-drivna Cherenkov Telescope Array Observatory South. Denna anläggning kan spara upp till 1700 tCO2 e/år. Solcellsanläggningen kommer också att fungera som en reservenergianläggning till regionen Antofagasta och leverera energi till det lokala samhället via nätet i händelse av omfattande strömavbrott.

Även om energibesparing har varit ett stort mål för Paranalobservatoriet är energikraven fortfarande höga på grund av den avancerade teknik som används på plats. För att minska förbrukningen har Paranal tagit flera steg, inklusive introduktion av LED-lampor i kontrollrummet och på hotellet, och kommer snart att ersätta 1000 W spotlights i teleskopen med effektivare ljuskällor. Dessutom kommer installationen av solpaneler på plats för att ge varmvatten till hotellet att ökas med syftet att successivt ersätta de befintliga gaspannorna. 

ESO har också installerat ett nytt, modernare system för laseguidestjärnor på Paranal vilket minskar strömförbrukningen till endast en tiondel av den gamla lasern. Liknande lasrar med låg strömförbrukning kommer att installeras i andra VLT-teleskop, såväl som på ELT, inom en snar framtid. Diskussioner pågår också för att införa åtgärder för att kyla teleskopen mer effektivt.

På grund av isoleringen innebär ESO:s verksamhet i Atacamaöknen betydande logistiska utmaningar. På både Paranal och Chajnantors observationsplatser måste mat, vatten och alla andra förbrukningsvaror antingen produceras lokalt eller levereras från närliggande städer. Vattenanvändningen har hållits till ett minimum genom installation av duschmunstycken med låg förbrukning, samtidigt som införandet av nya kylkammare i köket har minskat behovet av mattransporter. Elbilar har också introducerats till för att minska koldioxidavtrycket från transporter, med åtta nya elbilsladdare planerade för installation 2022.


En flotta av elbilar parkerade utanför ESO:s Paranalobservatorium.

Vidare invigdes en ny och hållbar kontorsbyggnad i Paranal i slutet av 2021. Personalen på Paranal pendlar normalt med bil från sitt boende i hotellet till kontrollrummet, beläget på berget nära teleskopen. På grund av dess närhet till hotellet minskar pendlingstiden till den nya kontorsbyggnaden drastiskt jämfört med resor till kontrollrummet. Detta resulterar i mindre bilanvändning och lägre CO2 -utsläpp. Vidare kombinerar den nya byggnaden solpaneler, batterier och användningen av LED-belysning, vilket gör kontoret självförsörjande i upp till 36 timmar.

ESO är och förblir engagerat i de Chilenska astronomiska observationsplatserna och främjar naturvårdsprogram och en medvetenhet om den lokala kulturen och historien, särskilt i Coquimbo och Antofagasta, där observatorierna finns. Tillsammans med den chilenska regeringen och internationella samarbetspartners är ESO aktivt engagerad i att bevara arvet från Chiles mörka himmel och ansökte nyligen till FN om rättsligt skydd för markbaserad astronomi.

Initiativ på La Silla 


Solpanelerna som utgör en del av solcellsanläggningen som driver ESO:s La Silla-observatorium.

ESO har också arbetat för att minska koldioxidavtrycket från La Silla, dess första observationsplats som har en lång historia av miljömässig hållbarhet. Solcellsanläggningen på La Silla, som invigdes 2016, har kapacitet att producera 1,7 MW effekt och reducerar utsläppen med upp till 400 tCO2 e/år. Som ett resultat är all el som används vid ESO:s La Sillaobservatorium under dagen förnybar. Anläggningen utnyttjar solenergi från solpaneler med över 100 000 kvadratmeters yta på La Sillaområdet. 

ESO:s observatorier är idealiska för solenergi med över 320 klara nätter (och dagar) per år vilket ger ett överflöd av solsken. I kombination med bättre solceller har detta gjort solenergi till ett pålitligt och nästan underhållsfritt alternativ till fossila bränslen, idealiskt för astronomiska observatorier. Vidare används solvärmepaneler för att förse några av La Sillas sovsalar med varmvatten, med nya paneler planerade att installeras inom en snar framtid. 

Strömförbrukningen på platsen har minskat avsevärt genom att introducera LED-belysning i hela har anläggningen och rörelsesensorer för lampor på La Sillas hotell. Användningen av engångsplast har upphör och  istället nyttjas vattenautomater och återanvändbara behållare. Matsvinnet minimeras genom att matrester komposteras på plats.

Initiativ i Vitacura


ESO:s kontor i Vitacura i Santiago, Chile. I bakgrunden syns de chilenska Anderna.

Vitacura är navet från vilket ESO stödjer den organisatoriska verksamheten inom sitt värd- och partnerland, Chile. Från Vitacura samarbetar ESO med Chile och dess myndigheter, forskarsamhället och samhället. I Vitacura har ESO implementerat återvinningsinfrastruktur för glas, kartong, plast och batterier i både huvudbyggnaden och omkringliggande byggnader. Grundvatten används för att ge näring åt Vitacuras trädgård och dess många växter, träd och grönområden. Trädgården byggs också om för att minska vattenförbrukningen genom att minska gräsytor och utöka torra sektioner.

Vitacura går också över till förnybar energi som en del av en fyraårig plan MER förbättringar av infrastrukturen, uppgradering av kontorsbyggnadernas värme- och kylsystem med gröna alternativ och installation av solpaneler på kontorstaken. Detta kommer att motsvara en potentiell besparing på 200 tCO2 e/år när den fullständiga övergången är klar 2025. Vitacuras kontor använder för närvarande elbilar vilket ytterligare minimerar förbrukningen av fossila bränslen och utsläpp av föroreningar.

Vägen framåt

ESO:s status som världens mest produktiva observatorium gör organisationen till en ansvarsfull ledare i astronomisamfundets åtgärder mot klimatförändringar. För detta ändamål ser ESO kontinuerligt över och ökar ständigt sina åtgärder för att förbättra hållbarheten och bevara vår planets arv för framtida generationer. 

År 2023 rekryterade ESO en hållbarhetsansvarig medarbetare för att stödja miljöprojekten och samordna åtgärderna och strategierna inom hela organisationen. ESO är aktivt engagerat för att minska CO2 -utsläppen, använda förnybart bränsle där det är möjligt, minimera föroreningar, spara vatten och bevara arvet från vår natthimmel. 

ESO:s nuvarande och planerade åtgärder för miljömässig hållbarhet utgör en utgångspunkt. ESO har åtagit sig att regelbundet analysera sina utsläppskällor och att fortsätta att vidta åtgärder för att minska dess koldioxidavtryck ”, säger Claudia Burger, ESO:s administrationsdirektör och ordförande för ESO:s miljökommitté. 

ESO är också medvetet om sin plattform och institutionella status. ESO har åtagit sig att kommunicera tydligt och transparent med sin personal och uppmuntra en öppen dialog om klimatförändringar. ESO kommer också att vända sig till allmänheten, uppriktigt diskutera astronomins inverkan på klimatet och CO2 -utsläppen och försäkra samhället om varför ESO är engagerad i hållbarhet och hur det kommer att hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna.