Universums första objekt

Artist impression of the ELTGenom att undersöka de mest avlägsna objekten kommer ELT att hjälpa oss förstå de första objekten i universum och hur de bildades: de första stjärnorna, ur-galaxerna och svarta hål och hur de är kopplade till varandra. Studier av extrema objekt som svarta hål kommer att dra nytta av ELT för att ge oss nya insikter om tidsberoende fenomen kopplade till de olika processer som är aktiva i närheten av kompakta objekt.

ELT:s design gör att det kan studera de första galaxerna i detalj och följa deras utveckling genom kosmisk tid. Observationer av dessa tidiga galaxer med ELT kommer att ge oss ledtrådar som kan hjälpa oss förstå hur dessa objekt bildas och utvecklas. Utöver det kommer ELT att vara ett unikt verktyg för att undersöka halterna av de olika grundämnena i universum och hur de ändras med tiden, och även för att förstå galaxernas stjärnbildningshistorier.

Ett av de mest spännande målen med ELT är möjligheten att direkt mäta universums accelererande expansion. En sådan mätning skulle ha stor betydelse för vår förståelse av universum. ELT kommer också att leta efter möjliga förändringar med tiden i de fundamentala fysiska konstanterna. En otvetydig mätning av sådana variationer skulle få långtgående konsekvenser för vår förståelse av fysikens lagar.