ESON, ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation

ESO:s avdelning för utbildning och utåtriktad information har byggt upp ett nätverk av kontaktpersoner i ESO:s medlemsländer och andra länder. Målsättningen med ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation (ESON) är att agera som ESO:s lokala representant gentemot medier och för utåtriktad information med det övergripande målet att främja ESO:s mål och visa upp astronomins många inspirerande sidor. Samtidigt hjälper de till att förmedla kontakt mellan medierna och forskare inom sitt geografiska område. Kommunikationen mellan medlemsstaterna och ESO (på officiell och vetenskaplig nivå) sker genom ESO:s styrande organ och inte genom ESON, som enbart arbetar med utåtriktad verksamhet.

ESON:s medlemmar, eller deras representanter, arbetar ofta heltid med forskningskommunikation och kan de nationella spelarna (inom exempelvis media och forskning) och växelverkar regelbundet med dem. De kan hitta en nationell vinkel och har ett starkt intresse av att främja ESO, och de kommer regelbundet med idéer om hur man bäst kan nå olika målgrupper i respektive land. ESON:s medlemmar ansvarar också för översättning av ESO-material till deras respektive språk.

Mer om ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation finns på ESON:s hemsida.