Podnikejte s ESO

Spolupráce s průmyslem

ESO spolupracuje s průmyslem na realizaci řady projektů a stavbě přístrojů i dalekohledů, včetně ELT, největšího teleskopu světa, který by měl být postaven v příštím desetiletí.

Cílem spolupráce ESO s průmyslem je dosažení nejlepších výsledků za pokud možno přiměřené náklady. Po výběr nejvhodnějších dodavatelů pro realizaci projektů ESO jsou stanovena pravidla, předpisy a normy, které jsou dodrřovány na na principu veřejné zakázeky, volného přístupu, transparentnosti, odpovědnosti, poctivosti, hospodárnosti a efektivity.

Součástí rámcových pravidel jsou rovněž finanční pravidla ESO, která zajišťují, že prosces výběru zajistí konkurenci, (tam kde je to možné a proveditelné) mezi členskými státy ESO. Pouze ve výjimečných případech jsou výzvy k předkládání nabídek, cenové poptávky a předběžné poptávky adresovány i společnostem mimo členské státy ESO.

Potenciální účastníci výběrového řízení jsou obvykle vybráni na základě databáze dodavatelů ESO, znalostí zaměstnanců a informací poskytnutých styčnými pracovníky pro průmysl, ale jsou také vybríráni na základě vlastního zájemu o spolupráci s ESO.

Na konci tohoto procesu je zakázka zadána dodavateli s nejnižší cenouvou nabídkou, který je technicky a manažersky schopen zakázku úspěšně realizovat. 

Další informace nabízí 'ESO and Industry flyer' (zde).

Spolupráce s institucemi

V některých případech, zejména pokud má projekt vysoce odbornou náplně, ESO usiluje o spolupráci s dalšími vědeckými institucemi ze členských států ESO (jen výjimečně i mimo členské státy). Vědeckými institucemi máme na mysli, výzkumné ústavy, univerzity, observatoře a podobně, obecně veřejné neziskové organizace. Zvláštností tohoto druhu spolupráce je, že spolupracující instituce (nebo konsorcium institucí) není za svou činnost nijak placena ze strany ESO.

Nicméně, spopracujíc instituce například získá určité množství pozorovacího času na přístrojích ESO a množství času je přímo úměrná vykonané činnosti. Takové projekty často obnáčejí nákup přístrojového vybavení a podobně, související náklad pak nese ESO nebo oba partneři společně.

Výběr spolupracující instituce obvykle probíhá na základě výzvy k předložení návrhů (kterému často předchází výzva k předložení nápadů) rozeslané mezi takové instituce, u kterých je pravděpodobné, že budou mít zájem a budou schopny požadované úkoly provést.

Tyto instituty obvykle byvírají členové Rady ESO na základě svých vlastních zkušeností a na na základě informací poskytnutých vědeckými delegáty Rady. Samotný prosces nicméně začíná zveřejněním na internetových stránkách ESO věnovaných nadcházejícím výzvám k předložení nápadů a výzvám k předložení návrhů (která obsahuje stručný popis rozsahu práce), s cílem poskytnout kterékoli instituci možnost kontaktovat ESO se žádostí o to, být zařazen do patřičného daného distribučního seznamu pro účast ve výzvě vydané ESO.

Bližší informace vám poskytneme na adrese cp@eso.org nebo cp-chile@eso.org (pro Chile).