Współpraca z ESO

Współpraca z przemysłem

ESO współpracuje z przemysłem w ramach realizowania projektów oraz budowania instrumentów i teleskopów, w tym ELT, największego teleskopu świata, który ma zacząć obserwacje za kilka lat.

Współpraca pomiędzy ESO, a przemysłem ma na celu uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów w odpowiednich granicach. Aby wybrać najlepszych dostawców do prowadzonych przez ESO projektów, stosowane są odpowiednie zasady, przepisy i ustalenia odnośnie przetargów, tak aby uniknąć jakiejkolwiek dyskryminacji, a proces był przejrzysty, stabilny, uczciwy, ekonomiczny i efektywny.

Finansowe zasady ESO także są tego częścią i stanowią, że procedura przetargowa musi być na tyle konkurencyjna, na ile to możliwe oraz prowadzona w ramach Krajów Członkowskich ESO. Tylko w wyjątkowych przypadkach zaproszenia do składania ofert, zapytania cenowe i wstępne zapytania ofertowe są kierowane do firm mających siedziby poza Krajami Członkowskimi.

Potencjalni uczestnicy tego procesu są zwykle wybierani w oparciu o bazę danych dostawców ESO, wiedzę pracowników i informacje dostarczane przez krajowych koordynatorów ds. przemysłu, są także wybierane w oparciu o zainteresowanie wyrażone przez dane podmioty względem ESO.

Na końcu procedury kontrakt jest przyznawany ofercie z najniższą ceną, spośród spełniających kryteria techniczne i administracyjne.

Współpraca z instytutami

Czasami, szczególnie gdy projekt ma wysoce naukowy zakres, ESO poszukuje możliwości współpracy z innymi instytutami naukowymi w Krajach Członkowskich (i tylko w wyjątkowych sytuacjach poza Krajami Członkowskimi). Poprzez instytuty naukowe rozumiane są instytut naukowo-badawcze, uniwersytety, obserwatoria, itp. placówki - generalnie: publiczne organizacje działające non-profit. Szczególną cechą tej współpracy jest to, iż współpracujący instytut (lub konsorcjum instytutów) nie otrzymuje finansowania od ESO w zamian za podjęty wysiłek.

Jednak taki instytut uzyskuje odpowiednią ilość czasu obserwacyjnego na instrumentach ESO, proporcjonalnie do podjętych wysiłków. Projekty tego typu bardzo często wymagają zakupu sprzęty, a związanych z tym wydatki mogą być finansowane przez ESO lub być dzielone z instytutami.

Wyboru współpracujących instytutów dokonuje się zwykle poprzez wezwanie do składania propozycji (co jest często poprzedzane wezwaniem do nadsyłania pomysłów)  dystrybuowane wśród tych instytutów, które są rozważane jako potencjalnie zainteresowane i zdolne do wykonania odpowiednich zadań.

Instytuty te są zwykle wybierane przez pracowników ESO w oparciu o ich własne doświadczenie oraz na podstawie informacji otrzymywanych od naukowych przedstawicieli w Radzie ESO.

Proces rozpoczyna się publikacją na witrynie ESO ogłoszenia o naborze pomysłów dla projektów (co obejmuje krótki opis celu danej pracy), aby dać zainteresowanym instytutom szansę na kontakt z ESO i wyrażenie chęci na uwzględnienie na liście dystrybucyjnej dotyczącej udziału w późniejszym wezwaniu do składania bardziej konkretnych propozycji.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod adresem cp@eso.org lub w przypadku Chile cp-chile@eso.org.